INSPIRATIONAL VIDEOS

H.H Bhaktimarg Swami
H.H Lokanath Swami
H.H Bir Krishna Goswami
H.H Kavichandra Swami
H.H Bhakti Caitanya Swami
H.H Bhakti Pursottama Swami
H.H Vedavyasa Priya Swami
H.G Sarvadrik Prabhu
H.H Bhakti Charu Swami

 

Vaishnava Calendar for World Holy Name Week


05 Sep 2014 - Ekadashi
06 Sep 2014 - Sri Vamana Dwadashi, Srila Jiva Goswami Appearance  
07 Sep 2014 - Bhakti Vinode Thakur Disappearance
08 Sep 2014 - Ananta Caturdasi Vrata, Srila Haridasa Thakur Disappearance
09 Sep 2014 - Purnima, Sri Visvarupa Mahotsava, Acceptance of Sannyasa by Srila Prabhupada.
15 Sep 2014 - Srila Prabhupada’s arrival in the USA.